wtorek, 12 marca 2013

Mój stary Job jeszcze z czasów AX3.0.
Umożliwia on wyszukanie w bazie danych w jakich tabelach i polach znajduje się konkretna wartość.
Przykładowo chcemy wyszukać w jakich tabelach jest pole o typie Voucher (niezależnie od jego nazwy, uwzględniając typy podrzędne) o wartości 'VOU0012345'.
  
static void SBR_FindValue_v1_1(Args _args)
{
  str           func;
  Dictionary       dict;
  DictTable        dictTable;
  DictField        dictField;
  int           tableCnt;
  int           fieldCnt;
  Dialog         dialog = new dialog();
  Dialogfield       dfLookFor;
  Dialogfield       dfLookForType;
  Name          lookFor;
  int           lookForTypeId;
  Set           setTypes;
  ExtendedDataTypeName  lookForType;
  xRefTypeHierarchy    xRefTypeHierarchyBase;
  Query          query;
  QueryBuildDataSource  qbds;
  QueryBuildRange     qbr;
  QueryRun        qr;

  Set fillList(Set _set, xRefTypeHierarchy _xRefTypeHierarchy, boolean _forward = true)
  {
    xRefTypeHierarchy  __xRefTypeHierarchy;
    int         __id;

    if (_forward)
    {
      __id = _xRefTypeHierarchy.Id;
      select __xRefTypeHierarchy
        where __xRefTypeHierarchy.BaseType == _xRefTypeHierarchy.BaseType
          && __xRefTypeHierarchy.Parent  == __id;
    } else {
      __id = _xRefTypeHierarchy.Parent;
      select __xRefTypeHierarchy
        where __xRefTypeHierarchy.BaseType == _xRefTypeHierarchy.BaseType
          && __xRefTypeHierarchy.Id    == __id;
    }

    while (__xRefTypeHierarchy)
    {
      _set.add(__xRefTypeHierarchy.Id);
      fillList(_set, __xRefTypeHierarchy, _forward);
      next __xRefTypeHierarchy;
    }
    return _set;
  }
  ;

  func     = "int getExtendedTypeNum() {\n";
  func = func + " ;\n";
  func = func + " return extendedTypeNum(\'%1\');\n";
  func = func + "}\n";

  dict = new Dictionary();

  dialog.caption('Looking for...');
  dfLookForType  = dialog.addField(typeid(ExtendedDataTypeName), 'Type');
  dfLookFor    = dialog.addField(typeid(Name), 'Value');

  if (!dialog.run())
    return;

  lookForType   = dfLookForType.value();
  lookFor     = dfLookFor.value();
  lookForTypeId  = runBuf(StrFmt(func, lookForType));
  setTypes    = new Set(Types::Integer);

  if (lookFor == '' || lookForType == '')
    throw error('Input parameters cannot be empty!');

  setPrefix(strFmt('Searching value \'%1\' found in:', lookFor));

  select xRefTypeHierarchyBase
    where xRefTypeHierarchyBase.Name == lookForType
      && xRefTypeHierarchyBase.Id  == lookForTypeId;

  if (xRefTypeHierarchyBase)
  {
    setTypes = fillList(setTypes, xRefTypeHierarchyBase);
    setTypes = fillList(setTypes, xRefTypeHierarchyBase, false);
  }

  setTypes.add(lookForTypeId);

  StartLengthyOperation();

  for(tableCnt = 1; tableCnt <= dict.tableCnt(); tableCnt++)
  {
    dictTable = new DictTable( dict.tableCnt2Id(tableCnt) );
    if (dictTable.isTmp() || dictTable.isView() || dictTable.isMap())
      continue;

    for(fieldCnt = 1; fieldCnt <= dictTable.fieldCnt(); fieldCnt++)
    {
      dictField = new DictField(dictTable.id(), dictTable.fieldCnt2Id(fieldCnt));

      if (dictField.typeId() > 0 && setTypes.in(dictField.typeId()))
      {
        infolog.messageWin().addLine(strFmt('searching %1 in %2(%3)', dictField.baseType(), dictTable.name(), dictField.name()));
        query = new Query();
        qbds = query.addDataSource(dictTable.id());
        qbds.firstOnly(true);
        qbr = qbds.addRange(dictField.id());
        qbr.value(queryValue(lookFor));
        qr = new QueryRun(query);
        if (qr.next())
        {
          infolog.messageWin().addLine('FOUND!');
          info(strFmt('Table = %1, Field = %2', dictTable.name(), dictField.name()));
        }
      }
    }
  }
  EndLengthyOperation();
}