czwartek, 31 maja 2012

Tworzenie pracownika z kodu

void createEmplTable(TmpEmplTable _tmp)
{
  EmplTable              emplTable;
  DirPartyTable            dirPartyTable, dirPartyTableUpd;
  DirPartyType            dirPartyType = DirPartyType::Person;
  HRMPartyEmployeeRelationship    hRMPartyEmployeeRelationship;
  Address               address;
  DirECommunicationAddress      dirECommunicationAddress;
  DirPartyECommunicationRelationship dirPartyECommunicationRelationship;


#localMacro.addComunicationAddress
    dirECommunicationAddress.clear();
    dirECommunicationAddress.initValue();
    dirECommunicationAddress.ECommunicationTypeId = %2;
    dirECommunicationAddress.Phone = %1;
    dirECommunicationAddress = dirECommunicationAddress::findOrCreate(dirECommunicationAddress);

    select forupdate dirPartyECommunicationRelationship
      where dirPartyECommunicationRelationship.PartyId    == dirPartyTableUpd.PartyId
        && dirPartyECommunicationRelationship.ValuesRecId  == dirECommunicationAddress.RecId;
    if (!dirPartyECommunicationRelationship)
    {
      dirPartyECommunicationRelationship.clear();
      dirPartyECommunicationRelationship.initValue();
      dirPartyECommunicationRelationship.PartyId     = dirPartyTableUpd.PartyId;
      dirPartyECommunicationRelationship.PrivacyGroupId  = "Employee";
      dirPartyECommunicationRelationship.ValuesRecId = dirECommunicationAddress.RecId;
      dirPartyECommunicationRelationship.insert();
    }
    
#endMacro
  ;
  ttsBegin;
  dirPartyTable  = DirPartyTable::createNew(dirPartyType, _tmp.Name);

  emplTable.clear();
  emplTable.initValue();
  emplTable.PartyId                =  dirPartyTable.PartyId;
  emplTable.InventSiteId             =  _tmp.InventSiteId;
  emplTable.EmplId                =  _tmp.EmplId;
  emplTable.Name                 =  _tmp.Name;
  emplTable.DEL_Name               =  _tmp.Name;
  emplTable.Dimension               =  _tmp.Dimension;
  emplTable.Training               =  _tmp.Training;
  emplTable.AltNum                =  _tmp.AltNum;
  emplTable.CalendarId              =  _tmp.CalendarId;
  emplTable.BirthDate               =  _tmp.BirthDate;
  emplTable.ProjPeriodId             =  _tmp.ProjPeriodId;
  emplTable.ItemBuyerGroupId           =  _tmp.ItemBuyerGroupId;
  emplTable.Title                 =  _tmp.Title;
  emplTable.DEL_Address              =  _tmp.Address;
  emplTable.DEL_Phone               =  _tmp.Phone;
  emplTable.DEL_PhoneLocal            =  _tmp.PhoneLocal;
  emplTable.DEL_UserId              =  _tmp.UserId;
  emplTable.DEL_ZipCodeId             =  _tmp.ZipCodeId;
  emplTable.DEL_CountryRegionId          =  _tmp.CountryId;
  emplTable.DEL_StateId              =  _tmp.StateId;
  emplTable.DEL_CountyId             =  _tmp.CountyId;
  emplTable.DEL_URL                =  _tmp.URL;
  emplTable.DEL_Email               =  _tmp.Email;
  emplTable.DEL_Telex               =  _tmp.Telex;
  emplTable.DEL_CellularPhone           =  _tmp.CellularPhone;
  emplTable.DEL_TeleFax              =  _tmp.TeleFax;
  emplTable.DEL_Alias               =  _tmp.Alias;
  emplTable.DEL_City               =  _tmp.City;
  emplTable.DEL_Street              =  _tmp.Street;
  emplTable.DEL_Pager               =  _tmp.Pager;
  emplTable.DEL_SMS                =  _tmp.SMS;
  emplTable.DEL_RefZipCode            =  _tmp.RefZipCode;
  emplTable.DEL_currency             =  _tmp.currency;
  emplTable.DEL_firstName             =  _tmp.firstName;
  emplTable.DEL_middleName            =  _tmp.middleName;
  emplTable.DEL_lastName             =  _tmp.lastName;
  emplTable.insert();

  hRMPartyEmployeeRelationship = HRMPartyEmployeeRelationship::find(emplTable.EmplId);
  if (!hRMPartyEmployeeRelationship)
  {
    hRMPartyEmployeeRelationship.clear();
    hRMPartyEmployeeRelationship.initValue();
    hRMPartyEmployeeRelationship.EmplId = emplTable.EmplID;
    hRMPartyEmployeeRelationship.insert();
  }

  dirPartyTableUpd = DirPartyTable::find(empltable.PartyId, true);
  dirPartyTableUpd.modifiedField( fieldNum(dirPartyTable, name));

  if ( emplTable.DEL_firstName)
  {
    dirPartyTableUpd.FirstName   = emplTable.DEL_firstName;
    dirPartyTableUpd.modifiedField( fieldNum(dirPartyTable, firstName));
  }
  if ( emplTable.DEL_middleName)
  {
    dirPartyTableUpd.MiddleName  = emplTable.DEL_middleName;
    dirPartyTableUpd.modifiedField( fieldNum(dirPartyTable, MiddleName));
  }
  if ( emplTable.DEL_lastName)
  {
    dirPartyTableUpd.LastName   = emplTable.DEL_lastName;
    dirPartyTableUpd.modifiedField( fieldNum(dirPartyTable, LastName));
  }
  dirPartyTableUpd.update();

  address = Address::find(dirPartyTableUpd.TableId, dirPartyTableUpd.RecId, AddressType::Home, true);
  if (!address)
  {
    address.clear();
    address.initValue();
    address.AddrRecId  = dirPartyTableUpd.RecId;
    address.AddrTableId = dirPartyTableUpd.TableId;
  }

  address.type      = addressType::Home;
  address.IsPrimary    = NoYes::Yes;
  address.Name      = emplTable.Name;
  address.Address     = emplTable.DEL_Address;
  address.CountryRegionId = emplTable.DEL_CountryRegionId;
  address.ZipCode     = emplTable.DEL_ZipCodeId;
  address.City      = emplTable.DEL_City;
  address.Street     = emplTable.DEL_Street;
  address.write();

  if (emplTable.DEL_Phone)     { #addComunicationAddress(emplTable.DEL_Phone,   "HomePhone")}
  if (emplTable.DEL_Telex)     { #addComunicationAddress(emplTable.DEL_Telex,   "BusinessFax")}
  if (emplTable.DEL_Email)     { #addComunicationAddress(emplTable.DEL_Email,   "HomeEmail")}
  if (emplTable.DEL_URL)      { #addComunicationAddress(emplTable.DEL_URL,    "PersonalHomePage")}
  if (emplTable.DEL_CellularPhone) { #addComunicationAddress(emplTable.DEL_CellularPhone, "CellularPhone")}

  ttsCommit;
}