środa, 7 marca 2012

Wydajne tworzenie plików Excel w .Net

Aby szybko i wydajnie stworzyć plik XLSX z kodu polecam użycie biblioteki EEPlus.
Wykorzystałem ją aby z poziomu serwisu WCF tworzyć wiele (kilka tysięcy) plików Excel jednocześnie.


Przykład kodu generującego prosty plik XLSX:
      
      FileInfo newFile = new FileInfo(@"c:\temp\sample1.xlsx");
      
      if (newFile.Exists)
      {
        newFile.Delete(); // ensures we create a new workbook
        newFile = new FileInfo(@"c:\temp\sample1.xlsx");
      }
      
      using (ExcelPackage package = new ExcelPackage(newFile))
      {
        // add a new worksheet to the empty workbook
        ExcelWorksheet worksheet = package.Workbook.Worksheets.Add("Inventory");
        //Add the headers
        worksheet.Cells[1, 1].Value = "ID";
        worksheet.Cells[1, 2].Value = "Product";
        worksheet.Cells[1, 3].Value = "Quantity";
        worksheet.Cells[1, 4].Value = "Price";
        worksheet.Cells[1, 5].Value = "Value";

        //Add some items...
        worksheet.Cells["A2"].Value = 12001;
        worksheet.Cells["B2"].Value = "Nails";
        worksheet.Cells["C2"].Value = 37;
        worksheet.Cells["D2"].Value = 3.99;

        worksheet.Cells["A3"].Value = 12002;
        worksheet.Cells["B3"].Value = "Hammer";
        worksheet.Cells["C3"].Value = 5;
        worksheet.Cells["D3"].Value = 12.10;

        worksheet.Cells["A4"].Value = 12003;
        worksheet.Cells["B4"].Value = "Saw";
        worksheet.Cells["C4"].Value = 12;
        worksheet.Cells["D4"].Value = 15.37;

        //Add a formula for the value-column
        worksheet.Cells["E2:E4"].Formula = "C2*D2";

        //Ok now format the values;
        using (var range = worksheet.Cells[1, 1, 1, 5])
        {
          range.Style.Font.Bold = true;
          range.Style.Fill.PatternType = ExcelFillStyle.Solid;
          range.Style.Fill.BackgroundColor.SetColor(Color.DarkBlue);
          range.Style.Font.Color.SetColor(Color.White);
        }

        worksheet.Cells["A5:E5"].Style.Border.Top.Style = ExcelBorderStyle.Thin;
        worksheet.Cells["A5:E5"].Style.Font.Bold = true;

        worksheet.Cells[5, 3, 5, 5].Formula = string.Format("SUBTOTAL(9,{0})", new ExcelAddress(2, 3, 4, 3).Address);
        worksheet.Cells["C2:C5"].Style.Numberformat.Format = "#,##0";
        worksheet.Cells["D2:E5"].Style.Numberformat.Format = "#,##0.00";

        //Create an autofilter for the range
        worksheet.Cells["A1:E4"].AutoFilter = true;

        worksheet.Cells["A2:A4"].Style.Numberformat.Format = "@";  //Format as text
        worksheet.Cells.AutoFitColumns(0); //Autofit columns for all cells

        // lets set the header text 
        worksheet.HeaderFooter.OddHeader.CenteredText = "&24&U&\"Arial,Regular Bold\" Inventory";

        // add the page number to the footer plus the total number of pages
        worksheet.HeaderFooter.OddFooter.RightAlignedText =
          string.Format("Page {0} of {1}", ExcelHeaderFooter.PageNumber, ExcelHeaderFooter.NumberOfPages);
        
        // add the sheet name to the footer
        worksheet.HeaderFooter.OddFooter.CenteredText = ExcelHeaderFooter.SheetName;
        
        // add the file path to the footer
        worksheet.HeaderFooter.OddFooter.LeftAlignedText = ExcelHeaderFooter.FilePath + ExcelHeaderFooter.FileName;

        worksheet.PrinterSettings.RepeatRows = worksheet.Cells["1:2"];
        worksheet.PrinterSettings.RepeatColumns = worksheet.Cells["A:G"];

        // Change the sheet view to show it in page layout mode
        worksheet.View.PageLayoutView = true;

        // set some document properties
        package.Workbook.Properties.Title = "Invertory";
        package.Workbook.Properties.Author = "Jan Källman";
        package.Workbook.Properties.Comments = "This sample demonstrates how to create an Excel 2007 workbook using EPPlus";

        // set some extended property values
        package.Workbook.Properties.Company = "AdventureWorks Inc.";

        // set some custom property values
        package.Workbook.Properties.SetCustomPropertyValue("Checked by", "Jan Källman");
        package.Workbook.Properties.SetCustomPropertyValue("AssemblyName", "EPPlus");

        // save our new workbook and we are done!
        package.Save();
      }


I wynik działania kodu: