wtorek, 29 listopada 2011

Generowanie klas AxBC

Skrypt do generowania klas AxBC.
Skrypt generuje klasy AxBC dla tabeli InventItemBarcode. Wynikiem jego pracy są dwie klasy AxInventItemBarcode oraz AxInventDim_InventItemBarcode.
static void SBR_GenerateAxBC(Args _args)
{ 
  AxGenerateAxBCClass axGenerateAxBCClass;
  ;
  axGenerateAxBCClass = AxGenerateAxBCClass::newTableId(tablenum(InventItemBarcode));
  axGenerateAxBCClass.parmInboundAxBCClass(true);
  axGenerateAxBCClass.generateInventDim();
  axGenerateAxBCClass.run();
}
Nowe klasy musimy jeszcze ręcznie przerobić (usunąć zbędne metody i odblokować linię w metodzie new()).

poniedziałek, 28 listopada 2011

Automatyczne tworzenie klas

Czasami trzeba stworzyć klasę z dużą ilościa zmiennych, aby nie tracić czasu polecam szybkiego joba. Stworzy on nową klasę z podanymi parametrami.
static void SBR_CLASS_CREATOR(Args _args)
{
  ClassBuild classBuild;
  
#localMacro.addParam
  classBuild.addSourceToMethod("classDeclaration", "\n" + %1 + " " + %2 + ";");
  classBuild.addMethod("parm" + strupr(substr(%2, 1, 1)) + substr(%2, 2, 999999),
        "public "+ %1 +" parm" + strupr(substr(%2, 1, 1)) + substr(%2, 2, 999999) +"("+ %1 +" _"+ %2 +" = "+ %2 +")\n"+
        "{\n"+
        ";\n"+
        "  "+ %2 +" = _"+ %2 +";\n"+
        "  return "+ %2 +";\n"+
        "}")
#endMacro

  ;

  classBuild = new ClassBuild("Nazwa_klasy", false);
  // Pierwsza zmienna w makro - nazwa typu
  // Druga zmienna w makro - nazwa zmiennej
  #addParam("ItemId", "itemId");
  #addParam("ItemId", "altItemId");
  #addParam("SalesID", "salesId");

  pause;

}

środa, 23 listopada 2011

UTCDateTime

Pobieranie daty i czasu uwzględniając strefę czasową użytkownika
UTCDateTime dateTime;
;
dateTime = DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(DateTimeUtil::utcNow(), DateTimeUtil::getClientMachineTimeZone());

poniedziałek, 21 listopada 2011

Statystyki

Wyszukiwanie dat aktualizacji statystyk dla konkretnej tabeli
SELECT 
 T.object_id, 
 T.name, 
 S.name AS stats_name, 
 S.auto_created, 
 STATS_DATE(T.object_id, S.stats_id) AS [stats_date] 
FROM sys.tables T join sys.stats S ON T.object_id = S.object_id 
WHERE T.type = 'U' AND T.name = 'INVENTTRANS'
ORDER BY [stats_date] DESC
To samo dla wersji SQL 2000
SELECT 
 o.name AS [table_name], 
 i.name AS [stats_name], 
 STATS_DATE(o.id, i.indid) AS [stats_date] 
FROM dbo.sysobjects o join dbo.sysindexes i ON o.id = i.id
WHERE o.name = 'INVENTTRANS'
ORDER BY [stats_date] DESC
Szczegółowe informacje o statystyce
DBCC SHOW_STATISTICS(INVENTTRANS, '_WA_Sys_00000041_5793BE78')
Aktualizacja statystyk
UPDATE STATISTICS table_or_indexed_view_name 
  [ 
    { 
      { index_or_statistics__name }
     | ( { index_or_statistics_name } [ ,...n ] ) 
        }
  ] 
  [  WITH 
    [ 
      [ FULLSCAN ] 
      | SAMPLE number { PERCENT | ROWS } ] 
      | RESAMPLE 
      | [ ,...n ]
    ] 
    [ [ , ] [ ALL | COLUMNS | INDEX ] 
    [ [ , ] NORECOMPUTE ] 
  ] ;

piątek, 18 listopada 2011

C# Zapis do pliku XML

Przykład generowania pliku XML.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Xml;

namespace NL_XMLExample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      XmlTextWriter XmlWriter = new XmlTextWriter("C:\\TEMP\\out.xml", null);
      
      XmlWriter.WriteStartDocument();
      
      XmlWriter.WriteComment("This is the comments.");

      XmlWriter.WriteStartElement("BOOKS");
      
      XmlWriter.WriteAttributeString("LANGUAGE", "Any");

      XmlWriter.WriteStartElement("BOOK");
      XmlWriter.WriteElementString("TITLE", "this is the title.");
      XmlWriter.WriteElementString("AUTHOR", "I am the author.");
      XmlWriter.WriteElementString("PUBLISHER", "who is the publisher.");
      XmlWriter.WriteEndElement();

      XmlWriter.WriteStartElement("BOOK");
      XmlWriter.WriteElementString("TITLE", "this is the title 2.");
      XmlWriter.WriteElementString("AUTHOR", "I am the author 2.");
      XmlWriter.WriteElementString("PUBLISHER", "who is the publisher 2.");
      XmlWriter.WriteEndElement();

      XmlWriter.WriteEndElement();
      
      XmlWriter.WriteEndDocument();
      XmlWriter.Close();      
    }
  }
}
Wynik.  
    this is the title.
    I am the author.
    who is the publisher.
  
  
    this is the title 2.
    I am the author 2.
    who is the publisher 2.
  


środa, 2 listopada 2011

Stronicowanie w AX 2009

static void B2B_Paging_New(Args _args)
{
  Query    query;
  QueryRun  queryRun;
  InventTrans inventTrans;
  ;
  query = new Query();
  query.addDataSource(tableNum(InventTrans));

  // do stronicowanie wymagane jest co najmniej jedno pole sortowania
  query.dataSourceTable(tableNum(InventTrans)).addSortField( fieldNum(InventTrans, Recid), SortOrder::Descending);  

  queryRun = new QueryRun(query);

  // włącz stronicowanie
  queryRun.enablePositionPaging(true);

  // pobierz 10 rekordów zaczynając od rekordu 80000 
  queryRun.addPageRange(80000, 10);
  
  while(queryRun.next())
  {
    inventTrans = queryRun.get(tableNum(InventTrans));
    print inventTrans.RecId;
  }
  pause;
}