wtorek, 20 stycznia 2015

How to export sales invoice to XML using AIF classes

Example how to export sales invoice to XML and read from XML to AX.
  
static void AIF_XMLExample(Args _args)
{
  XML                   xml;
  CustInvoiceJour             custInvoiceJour;
  Map                   keyData;
  AifEntityKey              aifEntityKey    = AifEntityKey::construct();
  AifEntityKeyList            aifEntityKeyList;  
  SalesSalesInvoiceService        service       = SalesSalesInvoiceService::construct();
  SalesSalesInvoice            salesInvoice;
  SalesSalesInvoice            salesInvoice2;
  SalesSalesInvoice_CustInvoiceJour    custInvoiceJourClass;  
  AfStronglyTypedDataContainerList    strongContainerList;
  AfStronglyTypedDataContainer      strongContainer;  
  ;
  
  // example invoice
  select custInvoiceJour where custInvoiceJour.InvoiceId == 'CIV-000020';
    
  keyData = SysDictTable::getKeyData(custInvoiceJour);

  aifEntityKey.parmTableId( custInvoiceJour.TableId );
  aifEntityKey.parmRecId( custInvoiceJour.RecId );
  aifEntityKey.parmKeyDataMap( keyData );

  aifEntityKeyList = aifEntityKeyList::construct();
  aifEntityKeyList.addEntityKey(aifEntityKey);
      
  // save to XML
  salesInvoice = service.read(aifEntityKeyList);
  xml = salesInvoice.serialize();
  info('Sales invoice in XML :');
  info( xml );
  
  // read from XML
  salesInvoice2 = new SalesSalesInvoice();
  salesInvoice2.deserialize(xml);
  strongContainerList = salesInvoice2.parmCustInvoiceJour();  
  
  if (strongContainerList.get_Count() > 0)
  {
    custInvoiceJourClass = strongContainerList.get_Item(1);
     
    info(strFmt("From XML - Invoice Id = %1", custInvoiceJourClass.parmInvoiceId()));
    info(strFmt("From XML - Sales Id = %1", custInvoiceJourClass.parmSalesId()));          
  }
}

piątek, 27 września 2013

Tworzenie bazy BaseLine dla AX2012R2

Plecenie do tworzenia bazy danych BaseLine dla Dynamics AX 2012 :

Initialize-AXModelStore -Server OPTSBR2\SQL2012 -Database AXDB_Baseline -Verbose

wtorek, 12 marca 2013

Mój stary Job jeszcze z czasów AX3.0.
Umożliwia on wyszukanie w bazie danych w jakich tabelach i polach znajduje się konkretna wartość.
Przykładowo chcemy wyszukać w jakich tabelach jest pole o typie Voucher (niezależnie od jego nazwy, uwzględniając typy podrzędne) o wartości 'VOU0012345'.
  
static void SBR_FindValue_v1_1(Args _args)
{
  str           func;
  Dictionary       dict;
  DictTable        dictTable;
  DictField        dictField;
  int           tableCnt;
  int           fieldCnt;
  Dialog         dialog = new dialog();
  Dialogfield       dfLookFor;
  Dialogfield       dfLookForType;
  Name          lookFor;
  int           lookForTypeId;
  Set           setTypes;
  ExtendedDataTypeName  lookForType;
  xRefTypeHierarchy    xRefTypeHierarchyBase;
  Query          query;
  QueryBuildDataSource  qbds;
  QueryBuildRange     qbr;
  QueryRun        qr;

  Set fillList(Set _set, xRefTypeHierarchy _xRefTypeHierarchy, boolean _forward = true)
  {
    xRefTypeHierarchy  __xRefTypeHierarchy;
    int         __id;

    if (_forward)
    {
      __id = _xRefTypeHierarchy.Id;
      select __xRefTypeHierarchy
        where __xRefTypeHierarchy.BaseType == _xRefTypeHierarchy.BaseType
          && __xRefTypeHierarchy.Parent  == __id;
    } else {
      __id = _xRefTypeHierarchy.Parent;
      select __xRefTypeHierarchy
        where __xRefTypeHierarchy.BaseType == _xRefTypeHierarchy.BaseType
          && __xRefTypeHierarchy.Id    == __id;
    }

    while (__xRefTypeHierarchy)
    {
      _set.add(__xRefTypeHierarchy.Id);
      fillList(_set, __xRefTypeHierarchy, _forward);
      next __xRefTypeHierarchy;
    }
    return _set;
  }
  ;

  func     = "int getExtendedTypeNum() {\n";
  func = func + " ;\n";
  func = func + " return extendedTypeNum(\'%1\');\n";
  func = func + "}\n";

  dict = new Dictionary();

  dialog.caption('Looking for...');
  dfLookForType  = dialog.addField(typeid(ExtendedDataTypeName), 'Type');
  dfLookFor    = dialog.addField(typeid(Name), 'Value');

  if (!dialog.run())
    return;

  lookForType   = dfLookForType.value();
  lookFor     = dfLookFor.value();
  lookForTypeId  = runBuf(StrFmt(func, lookForType));
  setTypes    = new Set(Types::Integer);

  if (lookFor == '' || lookForType == '')
    throw error('Input parameters cannot be empty!');

  setPrefix(strFmt('Searching value \'%1\' found in:', lookFor));

  select xRefTypeHierarchyBase
    where xRefTypeHierarchyBase.Name == lookForType
      && xRefTypeHierarchyBase.Id  == lookForTypeId;

  if (xRefTypeHierarchyBase)
  {
    setTypes = fillList(setTypes, xRefTypeHierarchyBase);
    setTypes = fillList(setTypes, xRefTypeHierarchyBase, false);
  }

  setTypes.add(lookForTypeId);

  StartLengthyOperation();

  for(tableCnt = 1; tableCnt <= dict.tableCnt(); tableCnt++)
  {
    dictTable = new DictTable( dict.tableCnt2Id(tableCnt) );
    if (dictTable.isTmp() || dictTable.isView() || dictTable.isMap())
      continue;

    for(fieldCnt = 1; fieldCnt <= dictTable.fieldCnt(); fieldCnt++)
    {
      dictField = new DictField(dictTable.id(), dictTable.fieldCnt2Id(fieldCnt));

      if (dictField.typeId() > 0 && setTypes.in(dictField.typeId()))
      {
        infolog.messageWin().addLine(strFmt('searching %1 in %2(%3)', dictField.baseType(), dictTable.name(), dictField.name()));
        query = new Query();
        qbds = query.addDataSource(dictTable.id());
        qbds.firstOnly(true);
        qbr = qbds.addRange(dictField.id());
        qbr.value(queryValue(lookFor));
        qr = new QueryRun(query);
        if (qr.next())
        {
          infolog.messageWin().addLine('FOUND!');
          info(strFmt('Table = %1, Field = %2', dictTable.name(), dictField.name()));
        }
      }
    }
  }
  EndLengthyOperation();
}

Active sessions and locks


-- active requests
SELECT 
  r.session_id,
  se.host_name,
  se.login_name,
  Db_name(r.database_id) AS dbname,
  r.status,
  r.command,
  r.cpu_time, r.total_elapsed_time,
  r.reads, r.logical_reads, r.writes,
  s.text sql_text, p.query_plan query_plan,
  SQL_CURSORSQL.text, SQL_CURSORPLAN.query_plan
FROM sys.dm_exec_requests r
  INNER JOIN sys.dm_exec_sessions se
    ON r.session_id = se.session_id
  OUTER APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) s
  OUTER APPLY sys.dm_exec_query_plan(r.plan_handle) p
  OUTER APPLY sys.dm_exec_cursors(r.session_id) AS SQL_CURSORS
  OUTER APPLY sys.dm_exec_sql_text(SQL_CURSORS.sql_handle) AS SQL_CURSORSQL
  LEFT JOIN sys.dm_exec_query_stats AS SQL_CURSORSTATS
    ON SQL_CURSORSTATS.sql_handle = SQL_CURSORS.sql_handle
  OUTER APPLY sys.dm_exec_query_plan(SQL_CURSORSTATS.plan_handle) AS SQL_CURSORPLAN
WHERE r.session_id <> @@SPID AND se.is_user_process = 1 

-- active locks
SELECT 
  L.request_session_id AS SPID, 
  DB_NAME(L.resource_database_id) AS database_name,
  O.Name AS locked_object_name, 
  P.object_id AS locked_objectId, 
  L.resource_type AS locked_resource, 
  L.request_mode AS lock_type,
  ST.text AS sql_statement_text,    
  ES.login_name AS login_name,
  ES.host_name AS [host_name],
  TST.is_user_transaction as is_user_transaction,
  AT.name as transaction_name,
  CN.auth_scheme as authentication_method
FROM sys.dm_tran_locks L
  JOIN sys.partitions P 
    ON P.hobt_id = L.resource_associated_entity_id
  JOIN sys.objects O 
    ON O.object_id = P.object_id
  JOIN sys.dm_exec_sessions ES 
    ON ES.session_id = L.request_session_id
  JOIN sys.dm_tran_session_transactions TST 
    ON ES.session_id = TST.session_id
  JOIN sys.dm_tran_active_transactions AT 
    ON TST.transaction_id = AT.transaction_id
  JOIN sys.dm_exec_connections CN 
    ON CN.session_id = ES.session_id
  CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(CN.most_recent_sql_handle) AS ST
WHERE resource_database_id = db_id()
ORDER BY L.request_session_id

poniedziałek, 11 marca 2013

Unused/Missing indexes


-- unused indexes
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(I.OBJECT_ID) AS SchemaName,
    OBJECT_NAME(I.OBJECT_ID) AS ObjectName,
    I.NAME AS IndexName  
FROM  sys.indexes I  
WHERE  -- only get indexes for user created tables
    OBJECTPROPERTY(I.OBJECT_ID, 'IsUserTable') = 1 
    -- find all indexes that exists but are NOT used
    AND NOT EXISTS ( 
          SELECT index_id 
          FROM  sys.dm_db_index_usage_stats
          WHERE  OBJECT_ID = I.OBJECT_ID 
              AND I.index_id = index_id 
              -- limit our query only for the current db
              AND database_id = DB_ID()) 
 AND I.index_id != 0
 AND I.is_primary_key = 0
 AND I.is_unique_constraint = 0 
 -- AND I.is_unique = 0              
ORDER BY SchemaName, ObjectName, IndexName 

-- rarely used indexes
SELECT
  O.name AS object_name, 
  I.name AS index_name, 
  I.index_id AS index_id, 
  DM_IUS.user_seeks AS user_seeks, 
  DM_IUS.user_scans AS user_scans, 
  DM_IUS.user_lookups AS user_lookups, 
  DM_IUS.user_updates AS user_updates, 
  P.table_rows as table_rows,
  DM_IUS.last_user_seek,
  DM_IUS.last_user_scan,
  DM_IUS.last_user_lookup,
  DM_IUS.last_user_update 
FROM sys.dm_db_index_usage_stats DM_IUS
INNER JOIN sys.indexes I
  ON I.index_id = DM_IUS.index_id AND 
    DM_IUS.OBJECT_ID = I.OBJECT_ID
INNER JOIN sys.objects O 
  ON DM_IUS.OBJECT_ID = O.OBJECT_ID
INNER JOIN sys.schemas S
  ON O.schema_id = S.schema_id
INNER JOIN (SELECT SUM(P.rows) table_rows, P.index_id, P.OBJECT_ID FROM sys.partitions P 
      GROUP BY P.index_id, P.OBJECT_ID) P
  ON P.index_id = DM_IUS.index_id 
    AND DM_IUS.OBJECT_ID = P.OBJECT_ID
WHERE OBJECTPROPERTY(DM_IUS.OBJECT_ID,'IsUserTable') = 1
  AND DM_IUS.database_id = DB_ID()
  AND I.type_desc = 'nonclustered'
  AND I.is_primary_key = 0
  AND I.is_unique_constraint = 0
ORDER BY (DM_IUS.user_seeks + DM_IUS.user_scans + DM_IUS.user_lookups) ASC

-- used indexes stats
SELECT  
  DB_NAME(C.database_id) AS database_name,
  OBJECT_NAME(C.object_id, C.database_id) AS table_name,
  A.avg_user_impact * (A.user_seeks + A.user_scans) avg_estimated_impact,
  A.avg_total_user_cost * (A.user_seeks + A.user_scans) avg_estimated_total_user_cost,
  A.unique_compiles, 
  A.user_seeks,
  A.last_user_seek,
  DATEPART(d, GETDATE() - A.last_user_seek) as last_user_seek_days_ago,
  A.user_scans,
  A.last_user_scan,
  DATEPART(d, GETDATE() - A.last_user_scan) as last_user_scan_days_ago,
  A.avg_total_user_cost,
  A.avg_user_impact,
  C.equality_columns,
  C.inequality_columns,
  C.included_columns 
FROM sys.dm_db_missing_index_group_stats AS A
INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_groups AS B
  ON A.group_handle = B.index_group_handle
INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_details AS C
  ON B.index_handle = C.index_handle
--WHERE 
  --DATEPART(hh, last_user_seek) >= 6 AND DATEPART(hh, last_user_seek) <= 20 AND  -- run in work hours
  --DATEPART(d, GETDATE() - A.last_user_seek) = 1     -- run today
ORDER BY avg_estimated_total_user_cost DESC

wtorek, 5 marca 2013

Create ledger journal from code (using LedgerJournalEngine)

  
static void SBR_Create_Ledger_Journal(Args _args)
{
  #define.JournalName('KOST12')
  
  LedgerJournalName    ledgerJournalName;
  LedgerJournalTable   ledgerJournalTable;
  LedgerJournalTrans   ledgerJournalTrans;
  LedgerJournalId     journalId;
  Amount         amount;
  LedgerJournalEngine   engine;
  ;  
  ttsBegin;

  ledgerJournalName = LedgerJournalName::find(#JournalName);
  
  ledgerJournalTable.clear();
  ledgerJournalTable.JournalName = ledgerJournalName.JournalName;
  ledgerJournalTable.initFromLedgerJournalName();
  ledgerJournalTable.insert();

  journalId = ledgerJournalTable.JournalNum;
  
  // Create Trans
  engine = LedgerJournalEngine::construct(ledgerJournalName.JournalType);
  engine.newJournalActive(ledgerJournalTable);

  ledgerJournalTrans.clear();
  ledgerJournalTrans.initValue();
  ledgerJournalTrans.JournalNum = journalId;
  engine.initValue(ledgerJournalTrans);

  // account
  ledgerJournalTrans.AccountType     = LedgerJournalACType::Cust;
  engine.accountNumModified(ledgerJournalTrans);

  ledgerJournalTrans.AccountNum      = '10058';
  engine.accountModified(ledgerJournalTrans);

  // offset account
  ledgerJournalTrans.OffsetAccountType  = LedgerJournalACType::Ledger;
  engine.offsetAccountTypeModified(ledgerJournalTrans);

  ledgerJournalTrans.OffsetAccount    = '22500';
  engine.offsetAccountModified(ledgerJournalTrans);

  // dimensions
  ledgerJournalTrans.Dimension[1] = '';
  ledgerJournalTrans.Dimension[2] = '';
  ledgerJournalTrans.Dimension[3] = '';
  engine.initDimension(ledgerJournalTrans);

  // amount
  amount = 100;
  
  ledgerJournalTrans.AmountCurCredit = (amount > 0 ? abs(amount) : 0);

  if (ledgerJournalTrans.AmountCurCredit)
    engine.amountCurCreditModified(ledgerJournalTrans);

  ledgerJournalTrans.AmountCurDebit  = (amount < 0 ? abs(amount) : 0);
  
  if (ledgerJournalTrans.AmountCurDebit)
    engine.amountCurDebitModified(ledgerJournalTrans);

  ledgerJournalTrans.insert();

  pause;

  ttsCommit;
  
  info(strFmt('created journal %1', journalId));
}

czwartek, 27 września 2012

Odczyt danych z pliku Excel

Oto moja autorska metoda odczytu danych z pliku excel, umożliwia ona :
 • odczyt z pliku xlsx bez konieczności posiadania zainstalowanego porgramu Microsoft Excel
 • jest nieporównywalnie szybsza i wygodniejsza od innych znanych mi metod (a prawdopodobnie znam je wszystkie)
 • obsługuje duże pliki xlsx (mechanizmy oparte na połączeniach COM mają z tym problem)

Potrzebna jest biblioteka EPPlus która w swojej standardowej postaci znajduje się pod adresem http://epplus.codeplex.com. Aby użyć tej biblioteki w połączeniu z Dynamics AX 2009 wymagała ona pewnych zmian (standardowa biblioteka używa pewnych składni języka C# z którą DAX sobie nie radzi).

Poprawiona przeze mnie wersja biblioteki znajduje się pod adresem AX_EPPlus.zip (kod źródłowy zostanie opublikowany niedługo).


Przykład użycia :
Bibliotekę dodajemy do referencji w Dynamics AX 2009 (po stronie klienta).

  
static void SBR_ReadFromExcelFile(Args _args)
{
  OfficeOpenXml.ExcelPackage   package;
  OfficeOpenXml.ExcelWorkbook   workBook;
  OfficeOpenXml.ExcelWorksheets  workSheets;
  OfficeOpenXml.ExcelWorksheet  workSheet;
  System.IO.FileInfo       file;
  CLRObject            clrException;
  int               i;
  CustAccount           custAccount;
  Amount             amount;
  ;
  try {
    file = new System.IO.FileInfo("c:\\temp\\a.xlsx");
    package = new OfficeOpenXml.ExcelPackage(file);

    workBook  = package.get_Workbook();
    workSheets = workBook.get_Worksheets();
    // read from first sheet
    workSheet  = workSheets.get_Item(1);

    i = 1;
    while(!CLRInterop::isNull(worksheet.AxGetValue(i,1)))
    {
      custAccount = worksheet.AxGetValue(i,1);

      // if cell is empty NULL value will be returned
      if (!CLRInterop::isNull(worksheet.AxGetValue(i,2)))
      {
        // read value from excel file
        amount = worksheet.AxGetValue(i,2);
      } else {
        // set default value for empty cell
        amount = 0;
      }

      print custAccount, ' ', amount;

      i++;
    }
    Box::info(strFmt('Done. %1 rows readed.');
  }
  catch( Exception::CLRError )
  {
    clrException  =  CLRInterop::getLastException();
    if( clrException )
    {
      info( CLRInterop::getAnyTypeForObject( clrException.get_Message() ) );
    }
  }
  catch( Exception::Internal )
  {
    clrException  =  CLRInterop::getLastException();
    if( clrException )
    {
      info( CLRInterop::getAnyTypeForObject( clrException.get_Message() ) );
    }
  }
}